ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2565

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (ครม.) พ.ศ. 2566 - 2570

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน

คู่มือการพิจารณาการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

1 มกราคม พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 2565

1 มกราคม พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565

1 มกราคม พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน

28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายภัสกฤช สุขเสน

คู่มือติดตามและประเมินผล ปี 2567

30 กันยายน พ.ศ. 2565 นายภัสกฤช สุขเสน

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - ฉบับเดือนธันวาคม 2564

1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายภัสกฤช สุขเสน