รายละเอียด

กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้ดำเนินการรวบรวม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จัดพิมพ์เป็นหนังสือ กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการ อนุวิชาการวิทยาลัยชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ และใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานต่อไป
เอกสารแนบ
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 นายภัสกฤช สุขเสน