รายละเอียด

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่เป็นลักษณะของงบประจาและ
งบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานภายใต้สถาบันวิทยาลัยชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม สถาบันวิทยาลัยชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณฉบับนี้ จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เสริมความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้และดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผู้รับบริการ และชุมชน
เอกสารแนบ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน