รายละเอียด

รายงานประจำปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป็นคู่มือในการใช้งานระบบบริการการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เกี่ยวกับระบบทะเบียนบุคลากร จัดการข้อมูลระบบทะเบียนบุคลากร  ตำแหน่ง บุคลากร  รายงานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบแต่ละวิทยาลัย  ตำแหน่งแต่ละวิทยาลัย  ผู้ดูแลระบบแต่ละวิทยาลัย
1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2576 นายภัสกฤช สุขเสน