รายละเอียด

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างจัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงบประมาณ
และหน่วยรับงบประมาณ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้มีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณ
โดยสามารถ Download เอกสารได้จาก www.bb.go.th
1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2586 นายภัสกฤช สุขเสน