รายละเอียด

คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
24 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2586 นายภัสกฤช สุขเสน