รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต โครงการตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และแผนงาน โครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นจุดเน้นตาม
บริบทและศักยภาพของพื้นที่ในเชิงรุกที่มุ่งตอบสนองทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานของวิทยาลัย
ชุมชน รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มาใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้บรรลุผลสำเร็จตามบทบาทภารกิจ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน