รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อน การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2567

เพื่อสร้างความเช้าใจในการจัดทำโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2567
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567 นายภัสกฤช สุขเสน