รายละเอียด

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - ฉบับเดือนธันวาคม 2564

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบันฯและวิทยาลัย  มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเป็นการรวบรวม ข้อมูลราคา ภายในประเทศ จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ 
      กองแผนงานและงบประมาณ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบันฯและวิทยาลัย  หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ กองแผนงานและงบประมาณ จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป
เอกสารแนบ
1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน