รายละเอียด

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สานักงบประมาณ 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สานักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเป็นการรวบรวมข้อมูลราคาภายในประเทศ จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสาร ได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน