รายละเอียด

คู่มือติดตามและประเมินผล ปี 2567

ตามที่สำนักงบประม2ณได้จัดวางระบบการติดตำมและประเมินผลการดำเนินงานตำมแผนกำรปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับกรจัดสรรงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมำณ กอปรกับปฏิทินงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินกำรทบทวนเป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่ำจะได้รับจากการใชาจ่ำยงบประมาณก่อนการจัดทำคำของบประมาณ
30 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน