รายละเอียด

คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 672,852,900 บาท
(ภายใต้ 10 แผนงาน 15 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการบคุลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 ผลผลิต
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า จำนวน 1 โครงการ
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จำนวน 1 โครงการ
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1 โครงการ
6. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จำนวน 1 โครงการ
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ จำนวน 4 ผลผลิต/โครงการ
8. แผนงานยุทธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ
10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 1 โครงการ
    ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบดว้ ย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา (2) ฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ (3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างงความเขม้ แข็งของท้องถิ่นและชุมชน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นายภัสกฤช สุขเสน