รายละเอียด

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละอียดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา