รายละเอียด

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นกระบวนการหรือวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาค่าก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับค่าก่อสร้างที่เป็นจริงมากที่สุด ดังนั้น ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคานั้น จึงไม่ใช่ราคา ค่าก่อสร้างที่แท้จริงหรือถูกต้องตรงกับราคาค่าก่อสร้างจริง แต่เป็นเพียงราคาโดยประมาณซึ่งใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างจริงเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องที่สาคัญ ได้แก่
- ปริมาณวัสดุที่ประมาณการโดยเผื่อการเสียหายไว้แล้วนั้น ไม่ตรงกับที่ใช้ในการก่อสร้างจริง
- ราคาวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประมาณราคา ไม่ตรงกับที่จัดหาเมื่อทาการก่อสร้างจริง
- ค่าแรงงานที่ใช้ประมาณราคา ไม่ตรงกับที่ว่าจ้างเมื่อทาการก่อสร้างจริง
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้างต่างๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้นั้น ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- เทคนิคและการบริหารจัดการของผู้ดาเนินการก่อสร้างสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ลงได้
การประมาณราคาค่าก่อสร้างหรือในบางกรณีเรียกว่าการประเมินราคาค่าก่อสร้าง นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคานวณหาปริมาณงานวัสดุ หรือเนื้องาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ค่าดาเนินการ กาไร ภาษี และอื่นๆ
1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2576 นายภัสกฤช สุขเสน