รายละเอียด

เอกสารสำคัญ กลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

คู่มือการใช้งานระบบเงินรายได้ (แผนกับอนุมัติ) วชช
1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2586 นายภัสกฤช สุขเสน