รายละเอียด

เอกสารสำคัญ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ได้กำหนดในมาตรา 37 ให้สำนักงานสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคซึ่งมีระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) กำหนด แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป 
สาระสำคัญของเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้ ครอบคลุมเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ที่ระบุถึงทิศทางที??จะพัฒนาตามศักยภาพและโอกาส เป้าหมาย ที่ต้องการบรรลุในระยะ 5 ปี ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งตัวอย่างแผนงานโครงการ สำคัญที่สามารถตอบสนองการบรรลุต่อเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2586 นายภัสกฤช สุขเสน